Avant Sannadhi street
Before Sannadhi street

 

 
50's - At Ramanashram

 

 

 

 
At Tapovanam

 

 

 
1972

 
1972
Avec Perumal, George
et Jagannathan